घर प्रयोग सक्सन मेशीन

  • Aspirator Averlast-25B

    Aspirator Averlast-25B

    एन्जिलबिस पोर्टेबल सक्सन मेशिन घरको स्याहारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेसिन सानो आकार र धेरै हल्का छ। र यसलाई चलाउन सरल र सजिलो छ।
  • Aspirator Averlast 20

    Aspirator Averlast 20

    एन्जिलबिस पोर्टेबल सक्सन मेशिन घरको स्याहारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेसिन सानो आकार र धेरै हल्का छ। र यसलाई चलाउन सरल र सजिलो छ।